Publikationer

Rapporter:

Artikel i SFV-magasinet 4/2015

Artikel i Kielikukko 3/2015

Kügelgen, M. (2016) Bra verktyg behövs. Medborgarbladet, 2, 26-29.

Artikel i SFV-magasinet 2/2019

Presentationer:

Salmi, P. (2015). Assessment and intervention of learning disabilities in Finland Swedish schools and preschools (ILS project). Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NLS). Nätverkets andra forskningskonferens, Stockholms universitet 7-8 maj 2015. Lecture.

Närhi, V., Määttä, S., Salmi, P., Risberg, A-K., Vataja, P., Slama, S. & Husberg, H. (2015). Niilo Mäki instituutti (NMI): NMI ja suomalainen oppimisvaikeustutkimus. Inlärningssvårigheter –projektet presenteras. Toppkompetens för bildningsdirektörer och rektorer: Framtidsvisioner för finlandssvensk skolutveckling, Jyväskylä, 18.9.2015.

Husberg, H., Salmi, P., Määttä, S., Risberg, A-K., Vataja, P., Slama, S., Tepponen, L. & Närhi, V (2015) Utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor. Muntlig presentation. Pedagogiska vetenskapsdagarna 20.11.2015, Vasa

Vataja, P., Husberg, H., Risberg, A-K., Tepponen, L. Slama, S., Määttä, S. & Salmi, P. (2016) Utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem. Nationella utvecklingsdagar för specialundervisning. Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, 22.4.2016.

Risberg, A-K., Vataja, P., Tepponen, L. & Salmi, P (2016). ’Utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor’. Suullinen esitys. 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference. 3:e Östersjökonferensen om läsning – 17:e Nordiska lässtämman. Making meaning − literacy in action. 14−16 August 2016, Åbo, Finland

Vataja, P., Husberg, H., Risberg, A-K., Slama, S., Tepponen, L. & V Salmi, P. (2017). Utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem. Educa-mässan. Svenska hörnan. Helsingfors, 28.1.2017

Vataja, P., Risberg, A-K., Tepponen, L. & V Salmi, P. (2017). Verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga. Symposium för Högskolan Dalarna. Falun, Sverige, 30.1.2017.

Risberg, A-K., Vataja, P., Tepponen, L. & V Salmi, P. (2017). Läs- och skrivutveckling hos finlandssvenska elever i årskurs 1 – 3. Nätverkskonferens med forskningspresentationer. Högskolan Dalarna, Falun, Sverige, 31.1.2017.

Husberg, H., Slama, S. & Klenberg, L. (2017). Media time in relation to executive functions, reading and academic as well as cognitive performance. European Association for Research on Learning and Instruction, JURE, Tammerfors, 28.7 2017

Risberg, A-K., Vataja, P. & Salmi, P. (2017). Utveckling av material för kartläggning av läsning och skrivning. Finlandssvenska speciallärarföreningens höstdag, Tammerfors, 30.9.2017.

Risberg, A-K., Ström, K., Wolff, U.,Vataja, P., Westerholm, J. & Salmi, P. (2017). Early identification of monolingual and bilingual pupils with signs of reading difficulties. European Dyslexia Association, München, Tyskland, 6-8.10.2017.

Vataja, P., Lerkkanen, M-K., Aro,M., Westerholm, J., Risberg, A-K. & V Salmi, P. (2017). The development of literacy skills among monolingual and bilingual Finnish-Swedish children in early school years. Posterpresentation, European dyslexia association conference, 6-8.10.2017, München, Tyskland.

Vataja, P., Risberg, A-K, Husberh, H. & Slama, S. (2018). Vad vet vi nu om finlandssvenska barns läsning och koncentrationsförmåga? Educa-mässan. Svenska hörnan. Helsingfors, 26.-27.1.2018.

Risberg, A-K., Ström, K., Wolff, U.,Vataja, P., Westerholm, J. & Salmi, P.(2018) Läs- och skrivförmåga hos finlandssvenska elever i årskurs 1 – utveckling av kartläggningsinstrument för läsning och skrivning. Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen, Vasa, 7-9.5.2018

Risberg, A-K., Ström, K., Wolff, U.,Vataja, P., Westerholm, J. & Salmi, P. (2018) Early identification of reading and writing difficulties among monolingual and bilingual pupils in Finland. Oppimisvaikeustutkijatapaaminen, 23.5.2018, Vasa.

Husberg, H., Aunio, P.  & Niemivirta, M. (2018). Behavioral Executive Functions, Achievement Goal Orientations and arithmetic fluency in primary school children with attentional difficulties. European, Association for Research on Learning and Instruction, SIG 15, 12.9 2018, Potsdam, Tyskland.

Paananen, M. & Husberg, H. (2018). Group-based Intervention on Attention and Executive Functions: Treatment Response and Moderators. EARLI SIG 15, 13.9.2018, Potsdam, Tyskland.

Husberg, H, & Salmi, P. (2018). ILS – Oppimisvaikeuksien arviointiin ja tukeen uusia välineitä suomenruotsalaisissa kouluissa. Hyvä Alku –tapahtuma 20.9.2018, Jyväskylä.

Risberg A-K., Ström K., Wolff U.,Vataja P., Salmi P. (2019) Kartläggning av läs- och skrivförmåga bland en- och tvåspråkiga elever i årskurs 1. Skriv! Les! 7.-9.5.2019, Stavanger

Artiklar:

Gädda, L., Derefalk, M., Husberg, H., Slama, S., Närhi, V. & Laine, M. (2019).Tvåspråkighet och lärarskattade exekutiva funktioner samt prestationsbaserade kognitiva färdigheter hos elever i grundskolan. NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer.

Määttä, S. & Husberg, H. (2019). Bedömning av självregleringsfärdigheter och stöd för barns utveckling inom dagvården. NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer.

Risberg, A-K. & Slama, S. (2019). Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem. NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer.

Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A-K., Vataja, P. & Laine, M. (2019). SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar. NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer.

Vataja, P., Risberg, A-K., Lerkkanen, M-K, Aro, M. & Salmi P. (2019). ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning. NMI Bulletin Svenskspråkigt specialnummer.

Slutarbeten:

Jansson, F. (2015). Snabb seriell benämning – en pilotstudie med finlandssvenska förskolebarn Pro graduavhandling. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Hongell, A., Nyberg, M., Wennström, C. (2015). Snabb seriell benämning – en pilotundersökning för finlandssvenska barn i åldern sju till nio. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Bondén, M. & Ginström, E. (2015). Analys och utveckling av testförfarandet i Verbbenämningstestet och resultat för finlandssvenska åtta- och nioåringar. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Schalin, S & Sundell, I. (2016). Verbbenämning hos finlandssvenska sex- och sjuåringar. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Storbacka, H. (2016). Verbbenämning och dess utveckling hos finlandssvenska sex- till nioåringar – En simuleringsstudie med Dells interaktiva aktiveringsmodell. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Strandvall, E. (2016). Finlandssvenska sex- till nioåringars prestation i verbbenämningstestet VBT. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Westberg, S. & Korin, D. (2016). Snabb seriell benämning hos 6–10 åriga finlandssvenska barn – tidsprestationer och kategorisering av felsägningar. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Erikslund, F. (2017). Motivation och läsning hos elever med lässvårigheter. En systematisk litteraturstudie. Kandidat-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Mäkinen, M. (2017). Motivation och läsning i åk 3. Kandidat-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Snellman, J. (2017). Analys och utveckling av läsning i åk 1. Pro gradu-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Sundqvist, H. (2017). Motivation och läsning i åk 1. Pro gradu-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Wistbacka, A. (2017). Analys och utveckling av läsning och upplevd självförmåga i åk 2. Pro gradu-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Derefalk, M. (2018). Tvåspråkighet och exekutiva funktioner. Pro gradu-avhandling i psykologi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Grundvall, A. (2018). Samband mellan upplevd självförmåga i läsning och läsflyt i årskurs 5. Pro gradu-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.

Gädda, L. (2018). Sambandet mellan tvåspråkighet och lärares bedömning av exekutiva funktioner hos elever i grundskolan. Pro gradu-avhandling i psykologi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Andersson, S. (2019). Samband mellan verbbenämningsförmåga och läs- och skrivförmåga hos skolbarn. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Karlsson, E. (2019). Verbbenämning hos finlandssvenska skolbarn: skillnader mellan könen samt en- och tvåspråkighet. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Lillqvist, M. (2019). Snabb seriell benämning hos enspråkiga och flerspråkiga finlandssvenska skolbarn. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Mäkkylä, J. (2019) Samband mellan benämningsförmåga och läsförmåga hos skolbarn i Svenskfinland. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.

Wikar, J. (2019). Specialpedagogiskt stöd i läsning i årskurs 1-2 i finlandssvenska skolor. Pro gradu-avhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi.