ProSkola är en forskningsbaserad verksamhetsmodell för att förebygga problem med beteende i skolan. I den skapar man en gemensam verksamhetskultur i skolan där man tillsammans stödjer positivt beteende.

ProSkola-modellen utvecklades genom ett samarbete mellan Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet samt Niilo Mäki Institutet
(www.prokoulu.fi). Utvecklingsarbetet finansierades av finländska Undervisnings och kulturministeriet. Verksamhetsmodellen har studerats och testats i över sextio finskspråkiga skolor i Finland sedan år 2013. Den är baserad på internationell forskning och anpassad för finländska förhållanden. Utvecklingen av den svenskspråkiga modellen inleds hösten 2019 inom projektet InLärning och Stöd (ILS) i finlandssvenska skolor  och finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne samt Svenska Folkskolans Vänner.

I ProSkola-modellen bygger man upp ett starkt allmänt stöd i hela skolan genom att använda effektiva metoder för att stödja alla elevers beteende. Man skapar gemensamma målsättningar, och stödjer elevernas beteende genom uppmuntrande återkoppling. Det centrala i modellen är samarbete mellan de vuxna i skolan genom överenskomna beteendeförväntningar och sätt att ingripa vid icke-önskvärt beteende. Man lär också ut och förstärker önskat beteende med hjälp av bekräftande feedback. Förutom det allmänna stödet utarbetar man också mer individuella stödåtgärder för de elever som är i behov av detta. På detta sätt blir skolans stöd vid beteendeproblematik flexibelt – principerna för stödåtgärderna förblir desamma men intensiteten kan ökas vid behov.

Arbetet med att utveckla skolans verksamhetskultur är en process som går stegvis framåt. Det är viktigt att varje del av processen får den tid som behövs, vilket leder till att varje skola har en egen tidtabell. Mycket av det praktiska genomförandet bestäms också lokalt på skolorna med utbildade handledare som stöder arbetet. Processen består av tio steg och innan man går vidare till följande görs alltid en koll att man faktiskt genomfört det man planerat i det tidigare steget.

De tio stegen i ProSkola-verksamheten.

I ProSkola-modellen erbjuder man stöd för elevens utveckling mot skolans gemensamma mål för beteende. Ett tidig och strukturerat ingripande i skolan mot synliga beteendeproblem ökar allas välmående vilket förebygger många beteendeproblem. Eleverna får fler möjligheter till inlärning och lärarnas arbetsbörda minskar.

Utvecklingsarbetet av den svenskspråkiga modellen är en process som kommer att ta cirka 3 år. I utvecklingsarbetet kommer i första hand 4 skolor från två kommuner att delta, vilket gör det möjligt att utbilda ett antal ProSkola-handledare och verksamhetens fortsättning skulle därefter inte vara beroende av ProSkola-forskargruppen. Samarbete mellan flera skolor gör det även möjligt att utbyta information och erfarenheter samt att dela med sig av olika arbetssätt. ILS-projektet står för fortbildning och handledning samt det material som behövs, medan skolorna/kommunen står för kostnaderna för den egna personalens arbetstid.