Material

Självreglering, uppmärksamhet och beteende:

KUMMI 8. FOKUS Träningsprogram i smågrupp för 8-11-åriga barn med uppmärksamhetssvårigheter (Paananen, Heinonen, Knoll, Leppänen & Närhi, 2018)

FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11-åriga barn med uppmärksamhetssvårigheter är en handbok som utförligt beskriver FOKUS-träningsprogrammets grunder och tillämpning. Handboken beskriver hur de 20 träffarna ska genomföras och den innehåller så gott som allt behövligt material. Ett färdigt program gör det lättare att i praktiken sätta igång med grupper för barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter.

KUMMI 13. HURTIG En konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (Peitso & Närhi, 2018)

KUMMI-seriens 13e del beskriver en konsultationsmodell som kan användas för att planera stöd för hyperaktiva barn i daghem och förskola. Konsultationsmodellen som beskrivs i boken fungerar som ett hjälpmedel för att planera och genomföra stödet på ett strukturerat och konsekvent sätt.

Under konsultationen analyseras barnets beteende, situationsfaktorerna samt den återkoppling som barnet får från sin omgivning. Målsättningen är att anpassa situationsfaktorerna och på så sätt tydligare styra barnets beteende i önskad riktning. Det avgörande är att bli medveten om hur de vuxna med sitt eget beteende och handlingssätt kan stödja barnet och barnets behov.

KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan (Klenberg, Närhi, Husberg, Slama & Määttä, 2019)

I KUMMI-seriens 19e del presenterar vi en modell för hur stöd för självreglering och exekutiva färdigheter kan byggas upp. Fokus ligger särskilt på hur reglering av beteende och inlärning kan stödjas i skolan. Handboken ger ramar för hur stödåtgärder kan planeras, genomföras och följas upp på ett konsekvent och strukturerat sätt.

Läsning, skrivning och benämning

ILS – Individuell Läsning och Skrivning (Risberg, Vatja, Plyhm, Lerkkanen, Aro, Westerholm & Salmi, 2019)

ILS – Individuell Läsning och Skrivning (2019) är ett material för kartläggning av läs- och skrivförmågan. ILS-materialet består både av gruppuppgifter och individuella uppgifter med normer för årskurserna 1, 2, 3 och 5. I materialet ingår årskursspecifika uppgifter samt uppgifter för uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling. Uppgifterna omfattar läsflyt, rättstavning, läsning av text, ord och pseudoord. För årskurs 1 ingår även fonologiska delprov och bokstavskännedom. Materialet för årskurs 1 har normer både för tidig hösttermin samt slutet av vårterminen. Materialen för övriga årskurser har vårnormer.

SSB – Testi Snabb Seriell Benämning (Salmi, Plyhm, Risberg, Vataja & Westerholm, 2019)

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning (2019) används för att testa benämningsförmågan hos barn. Testet består av åtta uppgifter; Färger, Siffror, Bokstäver, Föremål, Siffror och bokstäver, Färger, Siffror och bokstäver, Verb och Ord. Med hjälp av SSB-testet kan talterapeuter, speciallärare eller psykologer på ett effektivt sätt testa ett barns benämningshastighet samt eventuella benämningsfel. SSB-testet kan genomföras då man misstänker att barnet har svårigheter med benämning, språkliga svårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller mer omfattande inlärningssvårigheter[LT1] . SSB-testet har normer för finlandssvenska barn i åldern 6-12 år.

VBT – Verbbenämningstest (Laine, Neitola, Rautakoski, Westerholm, Salmi & Plyhm, 2019)

VBT – Verbbenämningstest (2019) är en finlandssvensk bearbetning av det ursprungliga finska testet Toimintanimeämistesti som ­publicerades samtidigt. Testet består av 60 svartvita bilder som illustrerar olika aktiviteter i stigande svårighetsgrad. Det utförs ­individuellt. VBT omfattar en manual med bilder, testanvisningar och[LT1]  normer för ­finlandssvenska 6–12 åringar samt svarsblanketter för ­poängsättning.