Fokus

Målsättningar
  • Att förbättra förmågan att rikta och upprätthålla sin uppmärksamhet i uppgiftssituationer.
  • Att minska antalet impulsiva reaktioner och beteenden i uppgiftssituationer.
  • Att främja exekutiva färdigheter i uppgiftssituationer
  • Att skapa upplevelser av att lyckas och främja sociala färdigheter

Vad är uppmärksamhetsproblem?

Med uppmärksamhetsproblem menar man ett beteende som består av motorisk oro, impulsivitet och ouppmärksamhet. Barn uppvisar dessa drag i olik grad, vissa gör det mera, medan andra gör det mindre. Då man talar om uppmärksamhetsstörgning eller ADHD handlar det om ett konsekvent och upprepande mönster av ouppmärksamt beteende som skapar svårigheter för barnet både i skolan och utanför. Det är viktigt att komma ihåg att symptomen ligger på ett kontinuum som går från väldigt svaga symptom till väldigt grava, uppmärksamhetsproblem kan således förekomma hos ett barn även om en ADHD-diagnos inte är ställd.

I skolan ställs det allt högre krav på uppmärksamhet vilket innebär att problem med uppmärksamhetsregleringen orsakar större problem än tidigare. Den motoriska oron och impulsiviteten framträder ofta tydligt under lektionerna där de stör både barnets egen möjlighet att koncentrera sig på undervisningen och arbetsron i klassen. Det är också vanligt att det beteende som hör ihop med uppmärksamhetsproblem är i konflikt med skolans regler.

Det finns många olika teoretiska förklaringsmodeller för uppkomsten av uppmärksamhetsproblem, bl.a. forskningen om neurologiska, neurobiologiska och genetiska bakgrundsfaktorer fynd har understryckt hypotesen om att det är frågan om en mångfacetterad helhet. Från ett rehabiliteringsperspektiv är dock de kognitiva dragen viktigast: