Pressmeddelande

Henrik Husberg/ januari 7, 2019/ Okategoriserade/ 0 comments

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna?

Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, arbetat med under de fyra år (2015–2018) som projektet pågått vid Niilo Mäki Institutet. ILS-projektet ordnar nu slutseminarier ”Vi läser och koncentrerar oss tillsammans” i Helsingfors 24.1.2019  kl. 9-17 på G 18, Georgsgatan 18 och i Vasa 14.2.2019 kl. 9-17 på Academill, Strandgatan 2. Resultat om elevers läs- och skrivutveckling och uppmärksamhetsrelaterade förmågor presenteras och dessutom hålls allmänna föreläsningar om dessa teman. I seminarierna medverkar de utomstående experterna Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi samt projektforskare från Niilo Mäki Institutet. Här finns mera information om program och anmälning.

ILS-projektets målsättning. Målsättningarna med ILS-projektet har varit att utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärning och inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem, fortbilda utbildningspersonal i Svenskfinland samt att utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stödja läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever. Projektet har finansierats av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

ILS-projektet har varit uppdelat i två delområden. Läsning, skrivning och benämning har varit i fokus för det ena delområdet. Det andra delområdet har behandlat koncentration och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos barn. Båda delprojekten har haft referensgrupper bestående av sakkunniga inom respektive område.

Projektet fick sin början då det visat sig att det för finlandssvenska barn inte är tillförlitligt att använda normer som baserar sig på resultat från finska jämförelsegrupper. Finlandssvenska aktörer behöver mera forskningsbaserade metoder för att både kartlägga och erbjuda stöd vid inlärningssvårigheter.

“I och med detta omfattande projekt finns det nu forskningsbaserat material som svarar på de önskemål som kommit från fältet” konstaterar projektforskare Susanna Slama.

Nya, finlandssvenska testmaterial utkommer. I januari 2019 kommer det ut ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av elevers läs- och skrivförmågasamt två material för testning av benämning. Med hjälp av dessa kan lärare i grundläggande utbildning på ett effektivt sätt kartlägga, identifiera och följa upp elevers läsning, skrivning och benämning.

Hur kan vi bättre stödja eleverna i deras skolvardag? I december 2018 utkom två handböcker som beskriver konkreta åtgärder för att stödja barn med koncentrationssvårigheter: Fokus och Hurtig. Fokus är en manual för färdighetsträning i smågrupp för skolbarn i åldern 8-11 medan Hurtig är en konsultationsmodell riktad till daghems- och förskolepersonal. I maj 2019 kommer vi att publicera ännu en handbok som behandlar stöd för självregleringssvårigheter i grundskolan.

Publikationer:

ILS – Individuell Läsning och Skrivning (Risberg, Vataja, Plyhm, Lerkkanen, Aro, Westerholm & Salmi, 2019)

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning (Salmi, Plyhm, Risberg, Vataja & Westerholm, 2019)

VBT – Verbbenämningstest (Laine, Neitola, Rautakoski, Westerholm, Salmi & Plyhm, 2019)

Fokus Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med uppmärksamhets- och
koncentrationssvårigheter
(Paananen, Heinonen, Knoll & Närhi, 2011)

Hurtig  En konsultationsmodell för daghem – Strukturerat stöd för rastlösa barn (Peitso & Närhi, 2015)

”Självreglering och exekutiva färdigheter i skolan” (slutgiltig titel ännu inte fastslagen) – (Klenberg, Närhi, Husberg, Slama & Määttä, 2019)

Tilläggsinformation:

Paula Salmi; FD, projektchef i ILS-projektet vid Niilo Mäki Institutet, läsning, skrivning och benämning, tel: 040-540 8736 paula.salmi@nmi.fi

Ann-Katrine Risberg; Ped.mag., projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, läsning, skrivning och benämning, tel: 050-5273750    arisberg@nmi.fi  

Henrik Husberg; Ped.mag., projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, koncentration och uppmärksamhet, tel: 050-5644556  henrik.husberg@nmi.fi

Niilo Mäki Institutet i Jyväskylä (www.nmi.fi) har lång erfarenhet av forskning om inlärningssvårigheter samt utveckling av testmaterial och träningsmaterial för olika målgrupper. Arbetet har hittills främst skett på finska, men i och med ILS-projektet omfattar verksamheten nu också den finlandssvenska befolkningen med mycket nytt material och forskning.

Pressmeddelandet i pdf-format finns här.

Share this Post

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*
*