ILS i februari

I början av februari föreläste Pia Vataja och Laura Tepponen för klasslärarstuderande vid Helsingfors universitet om Finlandssvenska verktyg för bedömning av läs- och skrivförmåga samt utmaningar för läs- och skrivutvecklingen. En salfull ungdomar under ledning av universitetslektor Anna Slotte fick höra om läsutveckling hos elever i de tidiga åren och vilka utmaningar i läsutvecklingen vi som lärare kan möta i vårt arbete med dem. Klasslärarstuderandena fick också en insyn i vilka verktyg som utarbetas inom ILS-projektet för att kartlägga läs-, skriv- och benämningsförmågan hos elever. Det var både trevligt och givande att möta dessa entusiastiska ungdomar.

Senare i februari deltog Paula Salmi, Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja och Laura Tepponen i Kenneth Eklunds disputation vid Jyväskylä universitet med temat ”School-aged reading skills of children with family history of dyslexia-predictors, development and outcome”. Opponent på disputationen var professor Marja Vauras från Åbo universitet och som kustos fungerade Timo Ahonen från Jyväskylä universitet. Eklund konstaterade i sin färska doktorsavhandling, efter att ha följt upp samma elever i 15 år i ”Jyväskylä longiditunal study of dyslexia”, att riskerna för läs- och skrivsvårigheter redan kan förutspås i den tidiga barndomen och att man redan tidigt kan stöda deras språkliga utveckling. Detta stärker också vår uppfattning om att ILS-verktygen för finlandssvenska barn verkligen behövs.

I övrigt kartlägger ILS för tillfället benämningsförmågan hos elever i åk 5, för att senare få normer för finlandssvenska elever i benämning. Elever i förkolan, åk 1, åk 2 och åk 3 kartlades redan i fjol våras.

Dessutom börjar vi samla in material för att utvärdera effekten av Maltti  – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner. De första svenskspråkiga grupperna har precis avslutat interventionen och feedbacken så här långt har varit väldigt positiv!

Pia Vataja och Henrik Husberg

ILS-projektet i Dalarna i Sverige

Den sista veckan i januari skedde mycket utåtriktad verksamhet inom ILS-projektet. Efter två styrgruppsmöten och representation på Educa-mässan tillbringade sedan Pia Vataja och Ann-Katrine Risberg de två sista dagarna i januari i Sverige. Vi medverkade i det Nordiska nätverket för forskning om läsning och skrivning som ordnades vid Högskolan Dalarna i Falun.

Nätverksmötet inleddes med ett symposium kring temat ”Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?”. Symposiet lockade ca 200 lärare i årskurserna F-6 från Falun med omnejd som fick lyssna på presentationerna.  Vi informerade om våra kommande verktyg för kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga. I samband med detta kunde vi berätta för de rikssvenska lärarna att vi för testning av finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga hittills plockat i princip allt i testväg från Sverige. Det kändes därför lite extra roligt att få presentera glimtar ur vårt material. Övriga presentationer berörde bland annat bedömning av läsförståelse och hur man i skolan kan stöda elever som har annat hemspråk än svenska. I presentationerna varvades det fint mellan teori och praktik.

Den andra dagen ägnades åt nätverksmöte för oss som jobbar med läs- och skrivforskning i Sverige, Norge och Finland. Mest beröringspunkter gällande vad som är på gång just nu inom just det här området inom just det här nätverket upplevde vi att vi har med Lesesenteret i Stavanger och Linnéuniversitetet i Växjö. I Stavanger forskar man bl.a. om norska barns läs- och skrivutveckling jämfört med finskspråkiga barns utveckling i skolstarten. Den här forskningen sker i samarbete med Marja-Kristiina Lerkkkanen från Jyväskylä universitet. Intressant, tycker vi som forskar om finlandssvenska barns läs- och skrivutveckling. Vid Linnéuniversitetet har man bedrivit intressant och framgångsrik interventionsforskning med elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Tarja Alatalo, som verkar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, hade skött om de praktiska arrangemangen för nätverksträffen. Allt var välordnat och välfungerande och vi kände oss mycket välkomna där.

Ann-Katrine Risberg

Educa 2017

Educa mässan har igen i år besökts av ett rekordstort antal lärare. En viktig del av Educa-mässan är föreläsningar och presentationer samt förstås utställarnas montrar. I år var också ILS-projektet väl representerat på mässan.

”Snart finns det nya verktyg och metoder för dig som jobbar med inlärningssvårigheter i daghem och skolor”, fick en salful åhörare höra och ta del av i Svenska Hörnan under Educa mässan i Helsingfors. Henrik Husberg och Pia Vataja föreläste om ILS-projektet och dess nuläge. Forskningsprojektet ILS utvecklar kartläggningsmaterial och metoder för 4-15 åriga barn i svenskfinland. Henrik Husberg berättade om material som skrivs samt effektiva verktyg för att stöda barn med  uppmärksamhetsrelaterade svårigheter eller problem med exekutiva funktioner. Pia Vataja berättade om forskningsbaserad kunskap, effektiva verktyg och metoder för att kartlägga läs- och skrivförmåga samt benämning hos barn.

Pia Vataja och Henrik Husberg presenterar ILS-projektets material och forskning
Pia Vataja och Henrik Husberg presenterar material och forskning på kommande.

ILS var också väl representerat i Svenska folkskolans vänners monter där Laura Tepponen, Susanna Slama, Henrik och Pia berättade om ILS projektet till många nyfikna och intresserade mässbesökare under fredagen och lördagen. Paula Salmi representerade ILS i Niilo Mäki Institutets monter. För att få en inblick i vad finlandssvenska lärare behöver för material hade vi utformat en enkät som vi bad besökare fylla i. Den går även att fylla i på efterhand på nätet här: ekapeli.fi/poll/ils_educa17. Bland de som under mässan besvarade vår enkät lottar vi ut några svenskspråkiga test och böcker från Niilo Mäki Institutet. Vinnarna meddelas inom kort. Tack till alla som besvarade enkäten!

Tack även till alla som kom och diskuterade med oss och lyssnade på vår presentation, samt till Svenska folkskolans vänner som generöst bjöd på utrymme i sin stilfullt inredda monter.

Under Educa 2017 samlade vi info om material som används i finlandssvenska skolor.
Under Educa 2017 samlade vi info om material som används i finlandssvenska skolor.