Självreglering och uppmärksamhet

Bakgrund och definitioner

Med självreglering avser man en individs förmåga att medvetet reglera sina tankar, känslor och beteende. Vår förmåga till självreglering gör det möjligt för oss att handla självständigt, men också att anpassa oss till de krav som omgivningen ställer. I sin vidaste bemärkelse omfattar självreglering en medveten reglering av såväl tänkande och informationsbearbetning som känslor och känsloreaktioner. Inom ILS-projektet ligger vårt fokus främst på exekutiva funktioner, dvs. medveten reglering av tänkande och informationsbearbetning. Exempel på exekutiva funktioner är förmågan att planera, organisera och övervaka sina egna handlingar och förmågan att hålla kvar eller dela uppmärksamheten enligt vad situationens kräver. En annan viktig del av de exekutiva funktionerna är förmågan att inhibera dvs. hindra icke önskat beteende eller störande intryck.

Beskrivning av projektet

För att utvärdera dessa förmågor hos barn och ungdomar använder vi oss av två instrument. För barn och ungdomar i skolåldern använder vi Keskittymiskysely – Frågeformulär om koncentrationsförmåga (Kesky). För barn under skolåldern använder vi PikkuKesky, som är en åldersanpassad version av Kesky. En målsättning för ILS-projektet är att samla in data för att skapa finlandssvenska normer för de här frågeformulären. Frågeformulären fylls i av lärare eller barnträdgårdslärare och tolkas av psykolog eller läkare. Kesky är sedan tidigare översatt till svenska och publicerat av Hogrefe Psykologien Kustannus. PikkuKesky översätts inom projektet och publiceras senare av Hogrefe.

Inom projektet kommer vi också att översätta två av Niilo Mäki Institutets handböcker till svenska. Handböckerna som översätts är Kummi-seriens publikationer 8 (Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus) och 13 (Konsultaatiomalli päiväkoteihin – jäsentynyttä tukea levottomille lapsille). Inom projektet kommer vi också att utarbeta en helt ny svenskspråkig handbok i Kummi-serien. Handböckerna beskriver arbetssätt och ger verktyg för att på ett strukturerat sätt jobba med barn som har svårigheter med självreglering och uppmärksamhet. Hanböckerna är riktade till personal inom skola och dagvård.

För att utvärdera arbetssätten som beskrivs i handböckerna kommer vi att genomföra programmen i finlandssvenska skolor under åren 2016-2018 och samtidigt undersöka effektiviteten av dem.

Inom ramen för projektet organiseras flera fortbildningar. Datum och platser för dessa publiceras bland annat här då de slagits fast. Ingen avgift kommer att uppbäras för fortbildningarna.

Text: Henrik Husberg, Susanna Slama och Liisa Klenberg