Publikationer

Rapporter:

Artikel i SFV-magasinet 4/2015

Artikel i Kielikukko 3/2015 (publiceras senare under året på nätet)

Presentationer:

Salmi, P. (2015). Assessment and intervention of learning disabilities in Finland Swedish schools and preschools (ILS project). Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NLS). Nätverkets andra forskningskonferens, Stockholms universitet 7-8 maj 2015. Lecture.​

Närhi, V., Määttä, S., Salmi, P., Risberg, A-K., Vataja, P., Slama, S. & Husberg, H. (2015). Niilo Mäki instituutti (NMI): NMI ja suomalainen oppimisvaikeustutkimus. Inlärningssvårigheter –projektet
presenteras. Toppkompetens för bildningsdirektörer och rektorer: Framtidsvisioner för finlandssvensk skolutveckling, Jyväskylä, 18.9.2015.​

Husberg, H., Salmi, P., Määttä, S., Risberg, A-K., Vataja, P., Slama, S., Tepponen, L. & Närhi, V (2015) Utvärdering av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor. Muntlig presentation. Pedagogiska vetenskapsdagarna 20.11.2015, Vasa​

Vetenskapliga publikationer/slutarbeten:

Jansson, F. (2015). Snabb seriell benämning_en pilotstudie med finlandsvenska förskolebarn Pro graduavhandling. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.​

Hongell, A., Nyberg, M., Wennström, C. (2015). Snabb seriell benämning_en pilotundersökning för finlandssvenska barn i åldern sju till nio. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.​

Bondén, M. & Ginström, E. (2015). Analys och utveckling av testförfarandet i Verbbenämningstestet och resultat för finlandssvenska åtta- och nioåringar. Pro gradu-avhandling i logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Åbo Akademi.​