Läsning, skrivning och benämning

Inom ILS-projektet utarbetar vi pedagogiska material för kartläggning av elevers läs-, skriv- och benämningsförmåga inom grundläggande utbildning. Materialen får normer för årskurserna 1, 2, 3, 5, 7 och 9. Materialen för kartläggning av benämningsförmågan kommer dessutom att normeras för förskoleelever.

Materialet för kartläggning av läs- och skrivförmåga innehåller delprov som kan utföras både i klass och individuellt. Delproven omfattar läsflyt, rättstavning, läsning av text, ord och pseudoord. För årskurs 1 ingår även fonologiska delprov och bokstavskännedom. Materialet för årskurs 1 får normer både för tidig hösttermin samt slutet av vårterminen. Materialen för övriga årskurser får vårnormer.

Benämningsförmågan har visat sig ha samband med bl.a. läsflyt. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt identifiera elever som riskerar att inte utveckla en tillfredsställande läshastighet. Det är materialen Test för snabb seriell benämning och Verbbenämningstest som får finlandssvenska normer för 6-15 åringar.

Parallellt med utvecklingsarbetet av kartläggningsmaterialen bedrivs forskning gällande finlandssvenska barns läs-, skriv- och benämningsförmåga. Information samlas både longitudinellt och tvärsnittligt. Information om elevernas motivation samt upplevda självförmåga för läsning och skrivning samlas in vid sidan om elevernas resultat i olika deltester.

Text: Ann-Katrine Risberg