Vårhälsningar från lässidan inom ILS-projektet!

Snart är det här läsåret slut och vi avrundar också småningom ILS-projektet. För båda delprojekten har det varit en intensiv vår med mycket arbete. Vi ordnade två lyckade slutseminarier i Helsingfors och Vasa i början av året med både inbjudna gästföreläsare och egna föreläsningar.

Efter slutseminarierna har lässidan haft skolningar på olika orter i Svenskfinland i användningen av de kartläggnings- och testmaterial som vi utarbetat under projekttiden; ILS – Individuell Läsning och Skrivning (Risberg m.fl., 2019) och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning (Salmi m.fl., 2019). Det kändes viktigt och bra för oss att få bjuda er på dessa utbildningsdagar där innehållet fokuserade på praktisk användning men också på den vetenskapliga grund materialen baserar sig. Både ILS och SSB har normer för årskurserna 1, 2, 3 och 5. SSB-testet har även normer för förskolan. För er som inte rymdes med eller hade möjlighet att delta i skolningarna kommer nya chanser i höst i och med två UBS-finansierade skolningar som ordnas i Vasa och Helsingfors. Datum för dessa är inte fastställda, men information om dem kommer i början av hösten. Därtill ordnas en lite mer omfattande skolning på 2 sp inom LUKILOKI-fortbildningen (Jyväskylä universitet) den 30.10 i Tammerfors. Läs mera om den på www.koju.nmi.fi där du också kan anmäla dig om du önskar delta.

ILS – Individuell Läsning och Skrivning har funnits till försäljning en månad nu, och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning går också inom kort i tryck. Även VBT – Verbbenämningstest (Laine m.fl., 2019) som främst är riktat till talterapeuter och psykologer utkommer snart. Materialen hittas på samma webbplats som utbildningarna (se ovan).

För en vecka sedan deltog Ann-Katrine Risberg och Pia Vataja i konferensen Skriv! Les! som arrangerades av Lesesenteret i Stavanger i Norge. Båda medverkade med varsin presentation med forskningsresultat från ILS-projektet. Den tre dagar långa konferensen innehöll intressanta föreläsningar om läsning och skrivning ur olika synvinklar.

Även om ILS-projektet nu avslutas, så fortsätter glädjande nog vårt arbete inom ILS2-projektet tack vare fortsatt finansiering från Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner. Inom det kommande ILS2-projektet planerar vi att följa läs- och skrivutvecklingen åtminstone upp till årskurs 7 för den elevgrupp vi hittills följt till årskurs 3. Därtill ingår bl.a. utarbetande av kartläggningsmaterial för årskurserna 7 och 9.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med skolorna de kommande åren! Men först önskar vi er alla en skön sommar med välförtjänt ledighet. 

Forskare/projektarbetare sökes

Niilo Mäki Institutet söker fr.o.m. 1.8 2019 en forskare/projektarbetare till ILS2-delprojektet för beteende, självreglering och uppmärksamhet. Fullständig annons finns här:

Fortsättning – ILS 2

Projektet InLärning och Stöd håller nu på att avrundas. I januari och februari organiserade vi slutseminarier i Helsingfors och Vasa. Ett stort tack ännu till alla som deltog och i synnerhet till våra gästföreläsare Vesa Närhi, Ulrika Wolff och Inger Fridolffson!

Vi har nu den stora glädjen att meddela att vi fått fortsatt förtroende av finansiärerna! ILS-projektet får en fortsättning i form av ILS2. I fortsättningsprojektet kommer vi att utveckla ännu mera material och metoder för att stödja elever och kartlägga svårigheter.

Ett stort tack till finansiärerna för fortsättningen!

Pressmeddelande

Vad vet vi om finlandssvenska elevers läs- och skrivförmåga? Hur koncentrerar sig eleverna?

Dessa frågor och mycket annat har ILS-projektet, InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, arbetat med under de fyra år (2015–2018) som projektet pågått vid Niilo Mäki Institutet. ILS-projektet ordnar nu slutseminarier ”Vi läser och koncentrerar oss tillsammans” i Helsingfors 24.1.2019  kl. 9-17 på G 18, Georgsgatan 18 och i Vasa 14.2.2019 kl. 9-17 på Academill, Strandgatan 2. Resultat om elevers läs- och skrivutveckling och uppmärksamhetsrelaterade förmågor presenteras och dessutom hålls allmänna föreläsningar om dessa teman. I seminarierna medverkar de utomstående experterna Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi samt projektforskare från Niilo Mäki Institutet. Här finns mera information om program och anmälning.

ILS-projektets målsättning. Målsättningarna med ILS-projektet har varit att utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om inlärning och inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem, fortbilda utbildningspersonal i Svenskfinland samt att utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både kartlägga och stödja läsning, språk och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever. Projektet har finansierats av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

ILS-projektet har varit uppdelat i två delområden. Läsning, skrivning och benämning har varit i fokus för det ena delområdet. Det andra delområdet har behandlat koncentration och uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos barn. Båda delprojekten har haft referensgrupper bestående av sakkunniga inom respektive område.

Projektet fick sin början då det visat sig att det för finlandssvenska barn inte är tillförlitligt att använda normer som baserar sig på resultat från finska jämförelsegrupper. Finlandssvenska aktörer behöver mera forskningsbaserade metoder för att både kartlägga och erbjuda stöd vid inlärningssvårigheter.

“I och med detta omfattande projekt finns det nu forskningsbaserat material som svarar på de önskemål som kommit från fältet” konstaterar projektforskare Susanna Slama.

Nya, finlandssvenska testmaterial utkommer. I januari 2019 kommer det ut ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av elevers läs- och skrivförmågasamt två material för testning av benämning. Med hjälp av dessa kan lärare i grundläggande utbildning på ett effektivt sätt kartlägga, identifiera och följa upp elevers läsning, skrivning och benämning.

Hur kan vi bättre stödja eleverna i deras skolvardag? I december 2018 utkom två handböcker som beskriver konkreta åtgärder för att stödja barn med koncentrationssvårigheter: Fokus och Hurtig. Fokus är en manual för färdighetsträning i smågrupp för skolbarn i åldern 8-11 medan Hurtig är en konsultationsmodell riktad till daghems- och förskolepersonal. I maj 2019 kommer vi att publicera ännu en handbok som behandlar stöd för självregleringssvårigheter i grundskolan.

Publikationer:

ILS – Individuell Läsning och Skrivning (Risberg, Vataja, Plyhm, Lerkkanen, Aro, Westerholm & Salmi, 2019)

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning (Salmi, Plyhm, Risberg, Vataja & Westerholm, 2019)

VBT – Verbbenämningstest (Laine, Neitola, Rautakoski, Westerholm, Salmi & Plyhm, 2019)

Fokus Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med uppmärksamhets- och
koncentrationssvårigheter
(Paananen, Heinonen, Knoll & Närhi, 2011)

Hurtig  En konsultationsmodell för daghem – Strukturerat stöd för rastlösa barn (Peitso & Närhi, 2015)

”Självreglering och exekutiva färdigheter i skolan” (slutgiltig titel ännu inte fastslagen) – (Klenberg, Närhi, Husberg, Slama & Määttä, 2019)

Tilläggsinformation:

Paula Salmi; FD, projektchef i ILS-projektet vid Niilo Mäki Institutet, läsning, skrivning och benämning, tel: 040-540 8736 paula.salmi@nmi.fi

Ann-Katrine Risberg; Ped.mag., projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, läsning, skrivning och benämning, tel: 050-5273750    arisberg@nmi.fi  

Henrik Husberg; Ped.mag., projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, koncentration och uppmärksamhet, tel: 050-5644556  henrik.husberg@nmi.fi

Niilo Mäki Institutet i Jyväskylä (www.nmi.fi) har lång erfarenhet av forskning om inlärningssvårigheter samt utveckling av testmaterial och träningsmaterial för olika målgrupper. Arbetet har hittills främst skett på finska, men i och med ILS-projektet omfattar verksamheten nu också den finlandssvenska befolkningen med mycket nytt material och forskning.

Pressmeddelandet i pdf-format finns här.

Fortbildning i användning av kartläggningsmaterialen ILS och SSB

ILS-projektet arrangerar fyra fortbildningsdagar i användningen av materialen ”ILS – Individuell Läsning och Skrivning” (Risberg m.fl., 2019) samt ”SSB – Test i Snabb Seriell Benämning” (Salmi m.fl., 2019) i mars 2019.

Tillfällena hålls onsdagar kl: 9-16 på följande orter: Helsingfors 6.3, Tammerfors 13.3, Vasa 20.3 och Mariehamn 27.3.

Fortbildningsdagarna är avgiftsfria, men lunch sker på egen bekostnad. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer per ort.

Kontakta Jannika Backholm för mera information och anmälan (jannika.backholm@nmi.fi). Det går bra att anmäla sig redan nu. Anmälan bör dock ske senast två veckor före respektive kursdag.

Vid anmälan uppge vilken ort anmälan gäller, ditt namn, kontaktuppgifter och eventuella dieter.

ILS slutseminarium

Välkommen på Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor-projektets slutseminarier!

Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.00-17.00
G18, Helsingfors

Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 9.00-17.00
Academill, Vasa

I seminarierna medverkar som gästföreläsare Ulrika Wolff, Inger Fridolfsson och Vesa Närhi.

Inbjudan som pdf: ILS-projektet_Inbjudan till slutseminarium

Läs mer om programmet här: http://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarium-program/

Anmäl dig här: http://inlarningochstod.fi/ils-slutseminarier/

Ny HURTIG-utbildning i Helsingfors

Ännu finns det några platser kvar till vår Helsingforsutbildning. Målgruppen är personer som jobbar med barn under skolåldern i en konsultativ roll och som vill ha verktyg för att stöda barn med uppmärksamhetssvårigheter i daghems- och förskolemiljö. Deltagarna förutsätts kunna jobba konsultativt med ett barn under hösten.

Mer info och anmälningsformulär hittas här.

Finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga

Inom ILS-projektet är målsättningen att skapa finlandssvenska och normerade material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos elever i grundläggande utbildning. Fokus för arbetet är elever i årskurserna 1, 2, 3 och 5. Materialet ILS – Individuell Läs- och Skrivförmåga publiceras i slutet av det här året.

Redan nu finns en del material som antingen är helt finlandssvenska eller har fått finlandssvenska normer. Så här i början av vårterminen vill jag ge en uppdatering om vad som finns tillgängligt.

De flesta är säkert bekanta med de finlandssvenska materialen för kartläggning av läsförståelse; Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i åk 5 (Staffans, Risberg & Kronberg, 2010), Frida och djuren – kartläggning av läsförståelse i åk 2 (Risberg, Kronberg & Staffans, 2013), Fyra toner på dragspelet – kartläggning av läsförståelse i åk 3 (Risberg, Kronberg & Staffans, 2014).

Parallellt med läsförståelsematerialen utkom KSS diktamen åk 2 (Staffans m.fl, 2013) och KSS Diktamen åk 5 (Staffans m.fl, 2010). Mera information om dessa material finns på Lärums webbplats (www.larum.fi)

För att identifiera personer i riskzon för dyslexi med hjälp av främst fonologiska deluppgifter finns numera också ett åldersmässigt rätt heltäckande finlandssvenskt testbatteri. Den sk DUVAN-familjen består av FS-Duvan – Dyslexiscreening för finlandssvenska ungdomar och vuxna (Lindgren & Laine, 2015) med normer för årskurs 1 i yrkesskola och i gymnasiet samt för första årets studerande på universitet, Lilla FS-Duvan – Dyslexiscreening för finlandssvenska elever i årskurs 3, 5 och 7 (Lindgren & Laine, 2016) och FS-Mini Duvan – Test av fonologisk medvetenhet hos finlandssvenska förskolebarn (Lindgren & Laine, 2017).  Materialen är omarbetade från rikssvenska motsvarande test utvecklade av Ingvar Lundberg och Ulrika Wolff. De finlandssvenska materialen finns till försäljning via Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige.

I många skolor används olika testmaterial som är utarbetade i Sverige. Några av materialen har finlandssvenska normer.

Läskedjor-2 (Jacobson, 2014) är ett lätt administrerat test som mäter automatik i ordavkodningsprocessen. Detta material har heltäckande finlandssvenska normer för hela den grundläggande utbildningen från åk 1-9 samt för åk 1 i gymnasiet. Normerna är från år 2014 och 2015. De finlandssvenska normerna finns att ladda ner från Hogrefe Psykologiförlagets webbplats (www.hogrefe.se)

Inom ILS-projektet har några delprov från rikssvenska tester använts och samtidigt fått finlandssvenska normer. Delprovet ordförståelse ur DLS för skolår 2 och 3 (Järpsten &Taube, 2010) har finlandssvenska normer (2016) för dessa båda årskurser. För årskurs 5 finns också finlandssvenska normer (2017) för delprovet ordförståelse ur DLS för skolår 4 – 6 (Järpsten & Taube, 2010). Normerna kan gratis laddas ner via www.hogrefe.se.

För årskurserna 7 och 9 finns finlandssvenska normer för de gruppbaserade delproven ordförståelse, diktamen och läsförståelse ur LS – Reviderad. Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet (Johansson, 2004). Dessa normer har redan några år på nacken och baseras på data från år 2007 och 2008. Normerna finns på Hogrefe Psykologiförlagets webbplats, www.hogrefe.se.

Ann-Katrine Risberg

 

ILS-projektet presenterades på seminarium i Tyskland

Det händer mycket inom ILS-projektet fastän det varit ganska lugnt här på bloggen. Mycket sk tyst arbete pågår med analys av resultat, planering och skrivande av testhandledningar etc.

Nu är det redan november, men vi vill ändå berätta om European Dyslexia Associations höstseminarium som arrangerades i början av oktober i München i Tyskland. I seminariet deltog Ann-Katrine Risberg och Pia Vataja från ILS-projektet. Under nästan tre dagar fick vi lyssna till några kända forskare inom området samt höra om olika forskningsprojekt som pågår i olika länder kring dyslexi och andra inlärningssvårigheter.

Ann-Katrine Risberg

The European Dyslexia Association (grundad år 1987 i Belgien) fungerar som en paraplyorganisation för personer som har läs- och skrivsvårigheter och/eller andra specifika inlärningssvårigheter. Den riktar sig även till föräldrar och professionella som arbetar med dessa frågor. Med några års mellanrum arrangeras större konferenser och årligen ordnas seminarier med fokus på inlärningssvårigheter.

Internationellt kända forskare såsom Maggie Snowling, Franck Ramus och Karin Landerl var några av huvudföreläsarna på det här seminariet. Maggie Snowling höll en problematiserande föreläsning kring dyslexi, språkliga svårigheter och sambandet mellan dessa. Franck Ramus föreläste om visuella svårigheter och dyslexi, medan Karin Landerls föreläsning berörde lexikal processering vid dyslexi.

Pia Vataja

Vi hade turen att både få hålla en muntlig presentation samt en poster. Ann-Katrine höll en föreläsning med temat tidig identifiering av en- och tvåspråkiga elever med tecken på läs- och skrivsvårigheter samt huruvida vårt kartläggningsmaterial passar för båda språkgrupperna. Under en postersession presenterade Pia sin forskning om den tidiga läsutvecklingen för en- och tvåspråkiga elever i Svenskfinland. Det var uppmuntrande och roligt att många var så intresserade av vårt projekt och de kartläggningsmaterial som vi utformar för en språklig minoritet i Finland. Vi fick diskutera med människor som också representerade minoritetsspråk i sina respektive länder, såsom katalanska i Spanien, walesiska i Storbritannien etc.

Ann-Katrine Risberg

Fortbildning – Strukturerat stöd för rastlösa barn i daghem och förskola; VASA

HURTIG (TOMERA) – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn; Vasa

Goda nyheter! Vi kommer att organisera HURTIG fortbildning även i Vasa! Kursen är exakt densamma som i Helsingfors. Ifall någon redan anmält sig till kursen i Helsingfors men vill byta så kan ni meddela Henrik Husberg per e-post: henrik.husberg@nmi.fi.

Målgrupp:

Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

Fortbildningens innehåll:

Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av uppmärksamhet och exekutiva färdigheter hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhetssvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

Tidtabell och kostnad för fortbildningarna:

Fortbildningen inleds med ett närstudietillfälle 5.2 2018 i Vasa och fortsätter med en handledningsträff 16.4 2018. Fortbildningen är gratis men deltagarna eller deras arbetsgivare står själva för resekostnader samt lunch.

Utvecklingsarbete:

I samband med att de första svenskspråkiga HURTIG konsultationerna ordnas samlar vi även in material för att utvärdera metoden. Detta sker genom att deltagarna fyller i några korta blanketter där de dokumenterar konsultationsträffarnas gång. Syftet är att utvärdera metodens genomförbarhet.

Anmälan till fortbildningen:

Anmäl er till fortbildningen via Niilo Mäki Institutets webbshop kauppa.nmi.fi under Svenskspråkiga utbildningar. 

Direktlänk till anmälning här.

Tilläggsinformation fås av utbildarna (kontakta gärna i första hand Henrik Husberg):

 Mika Paananen
 PsL, tf. projektledare
 Niilo Mäki Institutet
 050-3685208
 mika.paananen@nmi.fi
 
Henrik Husberg
 PeM, tf. projektledare
 Niilo Mäki Institutet
 050-5644556
 henrik.husberg@nmi.fi
 
Susanna Slama
 PsM, projektforskare
 Niilo Mäki Institutet
 050-4650665
 susanna.slama@nmi.fi
 
Jannika Backholm
 PeM, projektassistent
 Niilo Mäki Institutet
 050-5296323
 jannika.backholm@nmi.fi